Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2013

8677 19b5
Reposted fromlaj laj viaMagnolia11 Magnolia11
3403 482d 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viazadaleko zadaleko

October 12 2013

2431 7693
Reposted fromvesania vesania viaxannabelle xannabelle
A co będzie, gdy za 10 lat wpadniemy na siebie przypadkiem?
Czasami człowieka łamią drobiazgi, wrażenia, do których wstyd się nieomal przyznać.
— "Zapałka na zakręcie"

Teraz ani słowa, ani czyny.
Teraz cisza.

— Świetlicki
Reposted frommaliwa maliwa viadeeper deeper

October 11 2013

Nie czuję się dziś na siłach, żeby istnieć.
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viapastelina pastelina
5098 459d
Reposted frominfinitearms infinitearms viagazda gazda

September 30 2013

2657 7533
my life
Reposted fromdoedeer doedeer viaxannabelle xannabelle
Piję wino, palę skręty z kolegami. Wpadnij kiedyś poniszczyć się z nami.
— Fisz "Sznurowadła"
Reposted fromdenat denat viaiblameyou iblameyou
1106 ab24 500
Reposted fromkesja kesja viaMartak Martak
5154 8211
Reposted fromnadgodziny nadgodziny viaMartak Martak

September 27 2013

5601 7d9e 500
źródło: fb
Reposted fromolimpia olimpia viaiblameyou iblameyou

September 26 2013

4811 b35c
Reposted fromvesania vesania viaiblameyou iblameyou

September 25 2013

0758 c17a 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaxannabelle xannabelle
1291 f2b5
Reposted fromamanecer amanecer viagoncka goncka
0280 2c1f
Reposted fromskins skins viagoncka goncka
Nie mam nic do stracenia
do zyskania mam przyszłość
— Mam Na Imię Aleksander
Reposted frommefir mefir viagoncka goncka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl